Δημιουργία και διαχέιριση της εταιρικής σελίδας του Belle Amie στο Facebook

(περίοδος 7-2013 έως 11-2013 και 6-2014 έως 7-2014)